Filia Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej w Oleśnicy
Start

Grudzie 2017

Tytu: Poradnictwo zawodowe

Redakcja:Daniel Kukla, Wioleta Duda

Warszawa: Difin, 2016.

W publikacji przedstawiono tematyk poradnictwa zawodowego irozwoju zawodowego, zarwno od strony teorii, jak ipraktyki. Zakres przedstawionych refleksji dotyczy aspektw wzajemnych relacji pomidzy poradnictwem zawodowym aedukacj, rynkiem pracy iprojektowaniem cieki kariery.

Szerokie ujcie tematyki pozwala na ukazanie znaczenia wsparcia ipomocy doradczej dla rnych grup odbiorcw, zarwno borykajcych si zutrat pracy oraz prbujcych znale pierwsze zatrudnienie. Kada grupa spoeczna, wiekowa, wymaga innej formy pomocy ze strony instytucji owiatowych isub zatrudnienia, niemniej jednak wsparcie doradcy, brokera edukacyjnego, coacha kariery jest dzi niezbdnym elementem zaplanowania cieki edukacyjno-zawodowej jednostki.

Informacja od wydawcy

Listopad 2017

Autor: Kornelia Hendrychhendrych

Tytu: Wykonywanie wadzy rodzicielskiej i kontaktw w warunkach istnienia elementu zagranicznego.

Warszawa: Rzecznik Praw Dziecka, 2016.

Bogata i dobrze dobrana literatura oraz orzecznictwo, cytaty i zestaw aktw prawnych, a take osobista refleksja autorki Kornelii Hendrych, skaniaj do uznania ksiki za rzeteln naukowo, wiadczc jednoczenie o dobrze przygotowanym warsztacie i duej wraliwoci na losy kadego dziecka. Autorka, patrzc z perspektywy prawnej i spoecznej, odnosi si do najistotniejszej kwestii w relacjach pomidzy rodzicami i dziemi, a mianowicie wadzy rodzicielskiej i kontaktw rodzicw z dziemi. W publikacji kompleksowo zostay omwione zagadnienia zarwno materialne jak i proceduralne, krajowego i midzynarodowego prawa rodzinnego. Kornelia Hendrych porwnuje rozwizania obowizujce w ramach polskiego porzdku prawnego z zobowizaniami midzynarodowymi, ukazujc stopie harmonizacji norm krajowych z normami zawartymi w umowach i innych instrumentach midzynarodowych. Zwraca uwag na mankamenty tych rozwiza, jednoczenie kierujc do ustawodawcy sugestie dotyczce podanych zmian.

z przedmowy Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka

Padziernik 2017

Autor: Barbara Charczuk

Tytu: Szkoa Dialogu

Krakw : Wydawnictwo Rubikon, 2015

Czy mona sobie wyobrazi szko bez rodzicw? Oczywicie nie. Rodzice zawsze stoj za dzieckiem. A bez dziecka nie byoby szkoy i niepotrzebni byliby nauczyciele. Mona zatem powiedzie, e nauczyciele s ?skazani? na kontakty z rodzicami.W ksice znalazy si odpowiedzi na wiele wanych pyta dotyczcych organizowania wsppracy z rodzicami oraz propozycja wsparcia rodzicw w wychowywaniu dzieci poprzez udzia w zajciach edukacyjnych. Warsztatowa forma zaj, bazujca na nowoczesnym modelu ksztacenia, czyli uczeniu si przez dowiadczanie i wykorzystywanie aktywizujcych metod i technik nauczania, wzbogacona prezentacj multimedialn, to doskonaa propozycja dla wspczesnego nauczyciela i rodzica.Autorka proponuje scenariusze 19 spotka, ktrych tematyka porusza wane problemy wychowawcze. Zajcia moe przeprowadzi wychowawca dla rodzicw z jednej klasy, jak rwnie pedagog czy psycholog szkolny dla chtnych rodzicw z wielu klas. Praktycznie kade zajcia stanowi swoist cao, mona je realizowa w dowolnej kolejnoci i z dowoln czstotliwoci.Dobra wsppraca nauczycieli i rodzicw to najistotniejszy warunek wszechstronnego rozwoju i edukacyjnego sukcesu dziecka.


Wrzesie 2017

Autor: Dziamska Dorota

Tytu: Edukacja przez ruch

Warszawa: Nowa Era, 2015

Adresowany do nauczycieli przedszkoli i modszych klas szkoy podstawowej program zaj realizujcy zaoenia integracji sensorycznej, wspomagajcy procesy zapamitywania.
Autorskie obserwacje spontanicznych form ruchu dzieci oraz poszukiwania "sposobu na ksztacenie zintegrowane rozumiane nie jako integracja realizowanych treci, ale zintegrowany sposb pracy organizmu podczas uczenia si" zaowocoway praktycznymi pomysami do zastosowania w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Proponowane wiczenia maj na celu aktywizowanie struktur pamici poprzez: okrelenie, ukierunkowanie ruchu; wykorzystanie dwiku (muzyki, rytmu); rozwijanie wiedzy.

Ksika Doroty Dziamskiej zawiera omwienie systemu realizujcego zaoenia integracji sensorycznej oraz metodycznie uporzdkowany, ilustrowany pracami przedszkolakw oraz wskazwkami dla nauczyciela opis wicze dla poszczeglnych grup wiekowych. Dla dzieci najmodszych s to rytmiczne wiczenia wykonywane jedn rk, dla dzieci picioletnich ? rytmiczne wiczenia wykonywane oburcz, dla szeciolatkw i dzieci starszych ? naprzemienne wiczenia graficzne.


Sierpie 2017

Autor:Roger-Pol Droit

okadka


Tytu:51 zabaw (z) rzeczami. Dowiadczanie rzeczywistoci

Gdask: Gdaskie Wydawnictwo Psychologiczne, cop. 2005.

Czy zauwaye ju, e spinacz jest figur etyczn? e pk kluczy i uliczna latarnia mog opowiada o mioci? Wiesz, e pralka naucza o migracji dusz, a wzek z supermarketu o pomieszaniu uczu? Czy kiedykolwiek dostrzege metafizyk mietnika, mdro parasola, rewolucj odkurzacza?

Roger Pol-Droit, francuski filozof urodzony w 1949r., znany jest ju polskim czytelnikom jako autor"101 zabaw filozoficznych". Prowadzi badania filozoficzne w Centre de la Recherche Scientifique oraz jest felietonist francuskiego dziennika "Le Monde".

(z okadki)

Lipiec 2017

Autor:Natalia Minge, Krzysztof Mingegry

Tytu:Gry i zabawy ruchoweponad 100 energetycznych zabaw

Warszawa :Damidos,2015.

Niniejsza publikacja to zbir ponad sto gier i zabaw umoliwiajcych aktywne i ciekawe spdzenie wolnego czasu z dzieckiem, zarwno na spacerze czy wycieczce, jak i w domu,

gdy niepogoda lub inne okolicznoci uniemoliwiaj wyjcie do parku czy wyjazd do lasu lub nad rzek.

Przy kadej zabawie umieszczona jest informacja, jaki aspekt funkcjonowania dziecka rozwija. Niektre z opisanych w ksice zabaw doroli zapewne znaj z dziecistwa. Inne bd dla nich cakiem nowe

Opracowanie: Grayna Hrebeniuk

Czerwiec 2017

Autor: Rafa Kopkowski

Tytu: Polskie dziedzictwo Conrada

Krakw: Universitas, 2014

Zagadnienie polskoci pisarza byo zawsze i pozostaje nadal tematem wyjtkowo kontrowersyjnym, przez Kazimierza Wyk okrelanym mianem ?liskiej i zdradliwej gry, z ktrej niejeden interpretator szpetnie si olizn?. Prezentowana ksika wpisuje si w ramy tej wci aktualnej i ponawianej dyskusji nad ksztatem polskiej tosamoci Josepha Conrada-Korzeniowskiego wspdecydujcym o europejskim wymiarze jego twrczoci. ?Polskie dziedzictwo Conrada? podejmuje kwestie polskiego zaplecza ?autora-rodaka? w dwch wymiarach: biograficznym i ideowym. Rekonstruujc z zachowanych dokumentw i wspomnie preferowany przez pisarza styl ycia, ledzc implikacje idei honoru w jego biografii, podejmujc interpretacj wyraonych w dziele Conrada przekona politycznych, wreszcie poddajc badaniu cz jego dorobku publicystycznego ksika zmierza do odpowiedzi na pytanie o zakres wpywu polskiego dziedzictwa kulturowego i metody jego artystycznej transpozycji decydujce o specyfice dorobku autora ?Lorda Jima?.

(z okadki)


Maj 2017

Autor:Roderick Cave, Rara Ayad

Tytu:Historia ksiki : od glinianych tabliczek po e-booki

Warszawa: Wydawnictwo ARKADY, 2015 r.

W czasach, gdy twierdzenie o tym, e ksika umiera, stao si banaem, warto, prcz poznania wielu spekulacji na temat przyszego komunikowania si za pomoc pisma, spojrze wstecz, by dowiedzie si dokadniej, czym ksiki byy w przeszoci

100 ksiek pochodzcych z caego wiata i powiconych najrniejszym tematom dobrano tak, by pokaza najwaniejsze etapy rozwoju produkcji ksiki albo przypomnie pozycje, ktre miay najwiksze znaczenie w jej historii. Wspaniale ilustrowany tom jest rozkosz dla oczu i zarazem fascynujcym wiadectwem liczcego ponad 5000 lat denia ludzkoci do przekazywania idei i wiedzy.

W publikacji, ktr oddajemy do rk czytelnikw, mowa jest o ksice w ukadzie chronologicznym, mona powiedzie, e autorzy pisz zarwno o praksice, jak i o postksice. Polskie edytorstwo jest tu prezentowane przez jeden tytu: wydane konspiracyjnie podczas okupacji niemieckiej "Kamienie na szaniec" Aleksandra Kamiskiego.

(Ze wstpu)

Kwiecie 2017

Autor: Przemysaw Bbel, Monika Suchowierska-Stephany, Pawe Ostaszewski

Tytu: Analiza zachowania. Vademecum

Sopot : Gdaskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2016.

analiza


Analiza zachowania. Vademecum to nowe ? zmienione i rozszerzone ? wydanie cenionej przez specjalistw i studentw Analizy zachowania od A do Z. W ksice zaprezentowano nurt badawczy i terapeutyczny, ktrego przedstawiciele zajmuj si

badaniem wpywu rnorodnych czynnikw rodowiskowych na zachowanie. Autorzy wprowadzaj w t tematyk, a jednoczenie porzdkuj specjalistyczn terminologi, ktr posuguj si psychologowie behawioralni. W nowym

wydaniu szczegln uwag powicili stosowanej analizie zachowania. Dziedzina ta znaczco zyskaa na popularnoci w obszarze terapii zaburze rozwojowych, zwaszcza tych ze spektrum autyzmu, lepiej poznaje si te koncepcje i metody nalece do tak zwanej trzeciej fali terapii behawioralnych. Autorzy wyjaniaj, czym zajmuj si analityk zachowania i terapeuta behawioralny, a take wskazuj instytucje przygotowujce do pracy w tym obszarze. Kompendium zawiera sownik najwaniejszych poj z zakresu analizy zachowania, uaktualniony angielsko-polski sownik terminw z tej dziedziny oraz wykaz polskojzycznych publikacji na ten temat. Jest skierowane do terapeutw, lekarzy, pedagogw, psychologw szkolnych, studentw psychologii i pedagogiki, rodzicw i nauczycieli dzieci z zaburzeniami rozwojowymi oraz psychologw prowadzcych badania z zakresu analizy zachowania.

Marzec 2017


Autor: Tomasz Szendlak

Tytu:Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zrnicowanie.Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zrnicowanie.

Wrocaw: Wydawnictwo Naukowe, PWN. Warszawa, 2012.

Nowoczesny wykad na temat ludzkiego ycia rodzinnego i jego rnorodnych form, prezentujcy najwaniejsze teorie i podejcia, od perspektywy ewolucyjnej zaczynajc, przez informacje z zakresu antropologii i historii spoecznej, a na wspczesnych badaniach socjologicznych koczc. Autor w ciekawy sposb opowiada o gwnych procesach wewntrzrodzinnych, przedstawia ewolucyjne ramy rodziny, a take pasjonujc histori rodziny w kulturze zachodniej, zatrzymujc si na wspczesnych przemianach, przez wielu interpretowanych jako "kryzys rodziny". Ta bogato ilustrowana, pena przykadw z ycia codziennego ksika zainteresuje nie tylko studentw nauk spoecznych i humanistycznych, ale rwnie wszystkich zastanawiajcych si nad kierunkami zmian ycia rodzinnego.

Ksika otrzymaa wyrnienie w Konkursie na najlepsz ksik akademick, organizowanym w ramach IV Targw Ksiki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA 2010. Nagroda zostaa wrczona w ramach Wieczoru Wystawcw w padzierniku 2010 roku.

przyg. Justyna Szebesczyk

Luty 2017

Autor: Ewa Musia, Magorzata Bednarska

Tytu: Wspczesna przestrze edukacyjna. T. 2. Geneza, przemiany, nowe znaczenie.

Krakw : Wydawnictwo Impuls, 2013.

Pierwsza cz publikacji zawiera opracowania, w ktrych dokonano rozwaa nad historycznymi i wspczesnymi konotacjami przestrzeni edukacyjnej. Druga cz powicona zostaa szerokim analizom procesu transformacji przestrzeni edukacyjnej w jej formalnym i nieformalnym wymiarze. W tekstach usytuowanych w czci trzeciej scharakteryzowane zostay wybrane zjawiska edukacyjne w przestrzeni publicznej. Cz czwarta skoncentrowana jest wok refleksji nad przedszkolem i szko jako przestrzeniach praktyki edukacyjnej. Kolejna, pita cz, przedstawia osob nauczyciela, ktrego rnorodna aktywno zawodowa jest wyranie dostrzegana w przestrzeni edukacyjnej.

Przestrze edukacyjn naley postrzega jako zjawisko wielopaszczyznowe, dynamicznie, zmienne, o charakterze otwartym. Mamy nadziej, e udao nam si dokona opisu przestrzeni edukacyjnej w caej jej rnorodnoci, a take zainspirowa do dalszych analiz, wykraczajcych diagnoz i opisem poza zarysowany w niniejszym opracowaniu obszar badawczy.

Przyg. Justyna Szebesczyk

Stycze 2017

Autor: Joanna Gadyszewska-Cylulko

Tytu: Arteterapia w pracy pedagoga. Teoretyczne i praktyczne metody terapii przez sztuk.

Krakw : Impuls, 2014.

Ksika Joanny Gadyszewskiej-Cylulko wychodzi naprzeciw coraz wikszemu zainteresowaniu metodterapii poprzez sztuk, czyli arteterapii. Entuzjastami tej metody s zarwno pedagodzy, psycholodzy, jak i inni specjalici zajmujcy si na co dzie rnego rodzaju zaburzeniami. Dodatkowo, do tej pory niewiele byo opracowa tego niezmiernie interesujcego zagadnienia.

Przyczyn takiego stanu rzeczy moe by fakt, i trudno jest znale jedn metod badania tego zjawiska. Kolejnym problemem jest fakt, i arteterapia jest interdyscyplinarna, czyli zawieszona midzy nauk a sztuk. Dlatego te autorka ksiki stara si umiejscowi arteterapi wrd innych dyscyplin naukowych.

Prezentowana publikacja zawiera metody itechniki arteterapeutyczne oraz scenariusze wykorzystujcych t metod terapeutyczn. Znajdziemy tutaj rwnie szczegowe opisy przypadkw dzieci poddanych arteterapii przez sam autork ksiki.

Grudzie 2016

Autor: Ewa Lewandowska

Tytu: Pedagogika serca

Warszawa : Difin, 2016.

Ksika ma na celu wspieranie i propagowanie idei Pedagogiki serca i zwizanej z ni spoecznej inicjatywy powoania Komitetu Upowszechniania Wychowania Emocjonalnego Pedagogika Serca, ktrego honorowym patronem jest Maria opatkowa. Celem Komitetu jest uzyskanie zgody Organizacji Narodw Zjednoczonych na dodatkowy wpis w Konwencji Praw Dziecka, odnoszcy si do obowizkowego ksztacenia uczu wyszych w systemach edukacyjnych pastw czonkowskich ONZ i rozwijania u dzieci i modziey zdolnoci kochania oraz empatii. Pedagogika Serca powinna sta si dla kadego pedagoga i nauczyciela wyznacznikiem sposobu pracy i jej perspektyw. Nowe pokolenie wychowane w duchu Pedagogiki Serca realizujc wzr osobowy Homo Amans ? czowieka miujcego ludzi i wiat ? czowieka pokoju, rozpoczoby pozytywn globalizacj wiata, zmierzajc do upragnionego przez ludzko celu ? do trwaego pokoju.

Oprac. Justyna Szebesczyk

Ksika dostpna jest w zasobach IBUK.

Listopad 2016

Autor: Bohdan T. Woronowicz

Tytu: Uzalenienia. Geneza, terapia, powrt do zdrowia.

Pozna: Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA, 2012

Ksika jednego z najlepszych w Polsce specjalistw w zakresie diagnostyki i terapii uzalenie jest bogatym rdem wiedzy na temat uzalenienia od substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, nikotyna, kofeina, teina, leki, sterydy), a take zaburze nawykw i popdw (hazard, siecioholizm, bulimia i anoreksja, seksoholizm, pracoholizm, kupnoholizm) oraz wspuzalenienia, ktrym dotknite s rodziny osb uzalenionych.

Autor rozwiewa pokutujce od lat mity zwizane z alkoholizmem i innymi uzalenieniami, pisze o skutkach zdrowotnych uzalenie, a take o sposobach uatwiajcych rozpoznanie uzalenienia. Sporo miejsca powica moliwociom uzyskania pomocy, leczenia pod kierunkiem specjalistw oraz w grupach samopomocowych. Ksika jest prawdziwym kompendium dla osb uzalenionych, ich bliskich oraz psychologw i terapeutw.

Oprac. Justyna Szebesczyk

Padziernik 2016

Autor: Ewa Grodzka-Mazur, Urszula Szucik, Arkadiusz Wsiski

Tytu: Edukacja maego dziecka.

Krakw, 2013.

Prac otwieracz zatytuowana Aktywno jzykowa iliteracka, wktrej zaprezentowano autorskie rozwizania wzakresie wczesno dziecicej nauki czytania, wspomagania rozwoju mowy maego dziecka przez piosenk, literatur dziecic (bajk iba), swobodn twrczo literack czy nauk jzykw obcych. Autorzy poszczeglnych tekstw podejmuj take prb wskazania nowych strategii edukacyjnego dziaania ze szczeglnym uwzgldnieniem refleksyjnoci imylenia krytycznego wobec ?poszukiwania, tworzenia izmiany? zarwno waktywnoci dziecka, jak inauczyciela.

Wkolejnej czci zagadnienia dotycz aktywnoci matematyczno-przyrodniczej dzieci.

Trzecia cz tomu powicona zostaa aktywno artystycznej najmodszych.

Tom zamyka cz czwarta w ktrej omawiano komputerowe wspomaganie edukacji maego dziecka.

Podsumowujc wtomie 6. ?Edukacji maego dziecka? kontynuowane s zagadnienia dotyczce pracy pedagogicznej zdzieckiem wwieku przed- iwczesnoszkolnym, s wnim zaprezentowane rwnie autorskie pogldy i/lub wyniki czstkowych bada prowadzonych wtym zakresie.

Oprac. Justyna Szebesczyk

Wrzesie 2016

Autor: Alicja Tanajewska, Cecylia Mach, Ludwika Styn, Danuta Bigott

METODYKA NAUCZANIA ORTOGRAFII ? zestaw wicze i zasad ortograficznych dla uczniw klas 4?6 Gdask : Wydawnictwo Harmonia, 2015.

Ksika zawiera podstawowe i niezbdne wiadomoci dotyczce metodyki nauczania ortografii oraz opanowania przez uczniw umiejtnoci przestrzegania poprawnoci ortograficznej w zakresie poznanych zasad i regu. Zamieszczone w publikacji zestawy wicze ortograficznych przeznaczone dla uczniw klas 4?6 uwzgldniaj zasad stopniowania trudnoci oraz wymagane treci nauczania zawarte w podstawie programowej.

Sierpie 2016

Autor: Robinson Ken.

Tytu:Oblicza Umysu. Uczc si kreatywnoci.

Krakw : DAS Polska. Jolanta Baj. Wydawnictwo Element. Oddzia, Cop. 2010. Jolanta Baj. Wydawnictwo Element. Oddzia, Cop. 2010.

Firmy i organizacje na caym wiecie inwestuj ogromne iloci pienidzy, by rozwin w ludziach kreatywno. Kreatywno i innowacja s kluczowymi wartociami dla nowych gospodarek, aby mogy dotrzyma kroku zmianom, ktre dokonuj si w zawrotnym tempie. Dlaczego tak wielu dorosych potrzebuje pomocy, by by kreatywnymi? Wikszo dzieci rozpiera wyobrania. Co si z nimi dzieje, kiedy dorastaj? Dlaczego tak wielu dorosych myli, e sami nie s kreatywni (ani zbytnio inteligentni), podczas gdy inni ludzie s? Jaki jest prawdziwy problem i co mona z nim zrobi?
W tej przeomowej i inspirujcej ksice Ken Robinson przekonuje, e na caym wiecie organizacje prbuj naprawi problem, ktrego rdem s szkoy i uniwersytety. Wielu ludzi koczy edukacj nie majc pojcia, jakie s ich prawdziwe twrcze zdolnoci. Wszyscy mamy wielkie naturalne zdolnoci, jednake wszyscy mamy je na swj sposb. Nasze wspczesne systemy edukacji nie zostay stworzone, eby odkrywa i rozwija w ludziach ich twrczy potencja. W potny i oryginalny sposb autor mwi, dlaczego tak jest i co organizacje i jednostki mog natychmiast zrobi, eby wydoby swoje kreatywne talenty. Przekonuje take do radykalnych zmian w tym, jak mylimy o naszej wasnej inteligencji i kreatywnoci oraz w tym, jak edukujemy nasze dzieci i nas samych, eby sprosta nadzwyczajnym wyzwaniom ycia i pracowania w XXI wieku.

?Prawdziwa kreatywno pochodzi ze znalezienia swojego rodka wyrazu, z bycia w swoim ywiole? ? Ken Robinson.

Oprac. Justyna Szebesczyk

Lipiec 2016

Autor: Agnieszka Kozdro

Tytu: Scenariusze zaj i zabaw dla wychowawcw, pedagogw, animatorw kultury i rodzicw. Warszawa, 2014.

Rozwj przez zabaw, to gwne przesanie ksiki zawierajcej praktyczne scenariusze organizowania czasu wolnego dzieciom i modziey w sposb bezpieczny i atrakcyjny zarazem. Zabawa wpywa na rozwj inteligencji wielorakich, ksztatuje kompetencje spoeczne, wzmacnia poczucie wasnej wartoci, pomaga w zarzdzaniu emocjami, wyposaajc dziecko w umiejtnoci niezbdne do tego, by w dorosym yciu mogo podj z sukcesem okrelone spoeczne role.

Ksika zawiera scenariusze zabaw, propozycje gier i projektw, ktre z zaoenia maj zabezpiecza potrzeby rozwojowe dzieci i modziey, nadajc oddziaywaniom pedagogicznym i rodzicielskim gbszy wymiar w aspektach:
- ksztatowania kompetencji komunikacyjnych,
- ksztatowania kompetencji spoecznych,
- budowania poczucia wasnej wartoci,
- rozwijania potencjau jednostek,
- umiejtnego zarzdzania emocjami.

oprac. Justyna Szebesczyk

Czerwiec 2016

Autor: Elbieta Hornowska

Tytu: Rola rodowiska w rozwoju maego dziecka : / metody badania.

Warszawa, 2014

W ksice przedstawiono wyniki bada powiconych fizycznymi spoecznym stymulatorom i stabilizatorom rozwoju maych dzieci, a take bada dotyczcych szczeglnej roli dorosego jako mediatora midzy dzieckiem a jego otoczeniem, zarwno fizycznym jaki i spoecznym. Ksik zamykaj rekomendacje dla praktyki oraz dla przyszych bada. Wydawca przestrzega jednak: ksika nie jest popularnym poradnikiem dla rodzicw, wymaga od nich pewnej dojrzaoci i refleksji.

Ksika skada si z dwch rozdziaw: Cz.1 Metody stosowane w badaniach maych dzieci oraz z Cz.2 Rola rodowiska w procesie rozwoju.

Ksika zawiera dodatki: A. : Podstawowe informacje dziecka we wczesnym dziecistwie. B. : Opis narzdzi stosowanych w badaniach maych dzieci na wiecie. C. : Polecana literatura.

poleca: Justyna Szebesczyk

Maj 2016

Autor: Schier Katarzyna.

Tytu: Dorose dzieci :psychologiczna problematyka odwrcenia rl w rodzinie. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2014

W ksice przedstawiono problem parentyfikacji, czyli odwrcenia rl w rodzinie w sytuacji, kiedy to dziecko peni funkcj opiekuna dla swojego rodzica lub rodzestwa. Parentyfikacje uznano za form przemocy utajonej w relacjach dziecka z opiekunem i opisano jej konsekwencje, m.in.: zahamowanie procesu separacji - indywidualizacji, dysocjacj, aleksytymi, depresj, zaburzenia funkcjonowania i obrazu ciaa. Okrelono inne sytuacje spoeczne, w ktrych wystpuje to zjawisko, np. w sytuacji ucze-nauczyciel.

PolecaJustyna Szebesczyk

Kwiecie2016

Tytu: Pastwo i spoeczestwo w dziaaniu. Polityki publiczne wobec potrzeb modernizacji pastwa i spoeczestwa

Autor: Andrzej Zybaa

Warszawa, 2013 r.

Pastwa tworz polityki publiczne, poniewa chc sprawnie rozwizywa swoje problemy, dobrze rozwija si i zapewnia obywatelom wysok jako ycia. Chc take unikn losu Grecji. Tam rzdy i obywatele nie poradzili sobie ze zoonoci problemw publicznych. W konsekwencji kraj wpad w ogromne turbulencje, a miliony obywateli popado w bied. Ksika powicona jest dyscyplinie wiedzy, ktra jest znana od ponad p wieku na Zachodzie pod nazw nauka o polityce publicznej (public policy), czyli traktuje o tym, w jaki sposb pastwo i jego obywatele organizuj proces rozwizywania problemw publicznych (np. starzenie si populacji, bieda, bezrobocie, rozwj gospodarczy, edukacja, zdrowie). W Polsce nauka o polityce publicznej dopiero rozpoczyna swj systemowy rozwj.

Ksika stanowi prb pokazania, czym s polityki publiczne we wspczesnym pastwie demokratycznym. Bardzo cenne jest ulokowanie w centrum uwagi dowiadczen i wyzwa polskich, przy jednoczesnym uwzgldnieniu dowiadcze innych krajw czy krgw kulturowych.

Dr hab. Wojciech ukowski, prof. UW:

Marzec 2016

Tytu: Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna w dobie przemian

Redakcja naukowa: Marzena Chrost, Anna Krlikowska

Krakw, 2014 r.

Niniejsza monografia (?) stanowi prezentacj refleksji nad wybranymi obszarami edukacji dziecka. Pierwsza jej cz dotyczy podmiotw edukacji oraz rnych obszarw edukacyjnych: edukacji polonistycznej, matematycznej, estetycznej, etycznej, a take zagadnie zwizanych z diagnoz gotowoci szkolnej. Czytelnik tej czci ksiki bdzie skonfrontowany rwnie z pytaniem o jako edukacji, tak jak j postrzega opinia publiczna.

Druga cz pracy jest powicona problematyce wychowania i ksztacenia dzieci z rnymi dysfunkcjami: autyzm, problemy logopedyczne, upoledzenie umysowe. Wiele dysfunkcji moe by ? dziki wczesnej diagnozie ? jeli nie zniwelowanych,to przynajmniej zagodzonych poprzez waciwe oddziaywania edukacyjne, dlatego upowszechnianie wiedzy na ten temat moe przysuy si nauczycielom, rodzicom, a w konsekwencji dzieciom przeywajcym trudnoci.

(Ze wstpu)

Luty 2016

Autor: Grayna Wsowicz, Magorzata Styko-Kunowska

Ksika miesica - luty 2016
Tytu: Modzie w internecie :zagroenie uzalenieniem : podrcznik do kwestionariusza MAWI.

Warszawa :Wydawnictwo Naukowe Scholar,2014.

To tylko nieliczne z pyta, na ktre Czytelnik znajdzie odpowiedzi w tej ksice. Zawiera ona prezentacj wynikw bada naukowych nad uzalenieniem modziey od gier internetowych, e -hazardu i zakupw w sieci. W ksice przedstawiono take kwestionariusz do diagnozy zagroenia uzalenieniem od Internetu, bardzo przydatny pedagogom i psychologom szkolnym oraz naukowcom zainteresowanym badaniami zachowa modziey.

Autorki ksiki prowadz wieloletni dziaalno dydaktyczn, dziel si swoim dowiadczeniem i spostrzeeniami z czytelnikiem:

1) Grayna Wsowicz ? dr hab., adiunkt na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, wsppracownik Instytutu Studiw Spoecznych UW. Psycholog ekonomiczny specjalizujcy si w badaniach kompetencji finansowych oraz zachowa konsumenckich. Autorka ksiek Psychologia finansowa i Postawy wobec pienidzy oraz artykuw naukowych i popularnonaukowych.

2) Magorzata Styko -Kunkowska ? dr, adiunkt na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Psycholog spoeczny, wykadowca, praktyk oraz autorka publikacji naukowych i dydaktycznych, m.in. na temat postaw konsumenckich, bada jakociowych i warsztatw psychoedukacyjnych. Licencjonowany trener warsztatu Polskiego Towarzystwa

Stycze 2016

Autor: Elbieta Kowalczyk.

Tytu: Czowiek, organizacja, kariera: sia psychologii stosowanej.

Warszawa : Difin, 2014

Ksika miesica - stycze 2016.

Publikacja obejmuje wybrany zbir zagadnie ukazujcy, jak sia psychologii stosowanej moe wspomaga dziaania organizacyjne i rynkowe. Przy czym rozwaania w niej zawarte nie skupiaj si jedynie na liderach i top menederach, ukazuj take, jak nauka psychologiczna wspiera kad osob uwikan w wiat organizacji, ze szczeglnym naciskiem na te z nich, ktre funkcjonuj na konkurencyjnym rynku pracy. Bogaty dorobek psychologii, mnogo nurtw i koncepcji daj szerokie moliwoci interpretowania otaczajcych nas zjawisk, co zreszt zostao rwnie docenione przez werdykt Banku Szwecji przyznajcego Nagrod Nobla w dziedzinie ekonomii. Obfito bada empirycznych, koncepcji teoretycznych i nowe technologie umoliwiaj coraz wnikliwsze poznawanie ludzi i ich wzajemnych relacji. Pomimo e naukowcy wiedz coraz wicej, to w zakresie implementacji ich wiedzy na poziomie jednostki, zespou, jak i caej organizacji nie osignlimy jeszcze mistrzostwa. By ten stan zmieni, warto ukaza w sposb wielowtkowy moliwoci pynce z odkry psychologii stosowanej.

Stycze 2015

Autor: Hubert Riebisch, Hubert Luszczyski

Tytu: Diagnoza typw uczniw

Sopot: Gdaskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2014

Diagnoza typw uczniw zostaa napisana przez praktykw dla praktykw i stanowi odpowied na aktualne potrzeby i problemy wspczesnej edukacji. Autorzy, opierajc si na wasnym bogatym dowiadczeniu i wynikach najnowszych bada, pokazuj, jak poprawnie zdiagnozowa ucznia: jego styl uczenia si, sposb rozumienia i postrzegania wiata. Wyjaniaj te, jak wielkie znaczenie dla sukcesw uczniw ma sam nauczyciel ? jego postawa i styl nauczania.

Dziki kompleksowemu omwieniu czterech podstawowych typw inteligencji i stylw uczenia si oraz wielu skutecznych i sprawdzonych metod indywidualizowania nauki dowiesz si, jak dobra odpowiedni styl prowadzenia zaj do typw twoich uczniw i poprawi osigane wyniki. Praktyczne rady podpowiedz ci, jak udoskonali i usprawni codzienn prac z duymi i zrnicowanymi klasami, a zawarte w ksice przejrzyste arkusze i ankiety diagnostyczne uatwi zrozumienie indywidualnego zachowania ucznia, jego moliwoci i ogranicze.

Dziki tej ksice dowiesz si, jak nauczy wszystkich, tego samego i w tym samym czasie, ale w indywidualny sposb!

  • Jakimi typami uczniw s twoi podopieczni?
  • Czym charakteryzuje si typ intelektualny?
  • Jakie zadania s najlepsze dla typu emocjonalnego?
  • Jak zaangaowa i zmotywowa typ dziaajcy?
  • Co wpywa na wyniki osigane przez typ wsppracujcy?
  • Jak, pracujc z grup, dotrze do kadego ucznia?

 

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież